counter on iweb

Concessionari Oficial


MOTOS SORTS > AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades: l’empresa titular d’aquesta web és MOTOS SORTS, SCP , en endavant EL TITULAR amb domicili a CL MARIA VIVET , 13, 08551 TONA, província de BARCELONA i amb número de C.I.F: J62431705, degudament inscrita al corresponent Registre Mercantil.

I.- USUARIS:

L'accés i/o l’ús a aquesta pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si s'escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra EL TITULAR o qualsevol tercer; o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o d'imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es tingui l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

 • Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.

 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà diferents dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment es facin servir a la xarxa, sempre que aquests no causin perjudici al lloc Web de EL TITULAR

III.- MODIFICACIÓ UNILATERAL:

EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o d’ús del lloc Web.

IV.- HIPERENLLAÇOS:

L'establiment de qualsevol "hiperenllaç" entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc Web de EL TITULAR estarà sotmès a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc Web de EL TITULAR

 • Qualsevol vulneració dels drets DEL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EL TITULAR.

 • Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l'"hiperenllaç", ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.

 • La falta d'utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del lloc Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris en el lloc Web.

 • L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc Web.

VI. DURADA:

La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis que s’hi presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, EL TITULAR es reserva el dret d'interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL TITULAR indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer distint de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.

 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.

 • Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.

 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca EL TITULAR i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

VIII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

EL TITULAR i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aquí s’estableix. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, EL TITULAR i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).

MOTOS SORTS, SCP © Tots els drets reservats.

=========================================================================================================

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de esta web es MOTOS SORTS, SCP , en adelante EL TITULAR con domicilio en CL MARIA VIVET , 13, 08551 TONA, provincia de BARCELONA y con número de C.I.F: J62431705, debidamente inscrita en el correspondiente Registro Mercantil. 

I - USUARIOS:

El acceso y/o uso de éste sitio web atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, aceptando desde este mismo momento, plenamente y sin ningún tipo de reserva, las presentes condiciones generales, así como las condiciones particulares que, si cabe, complementen, modifiquen o substituyan las condiciones generales en relación con determinados servicios y contenidos del sitio web.

II - USO DEL SITIO WEB, MIS SERVICIOS Y CONTENIDOS:

El usuario se compromete a utilizar este sitio web y sus servicios y contenidos sin contradecir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. Así mismo, queda prohibido, el uso del Web con finalidades ilícitas o lesivas contra EL TITULAR o cualquier tercero; o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.

Respeto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o de imagen, fotografías, diseños, etc.), se prohíbe:

 • Su reproducción, distribución o modificación, salvo que se tenga autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.

 • Cualquier vulneración de los derechos de EL TITULAR o de sus legítimos titulares sobre los mismos.

 • Su uso para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, diferentes de los estrictamente permitidos.

 • Cualquier intento de obtener los contenidos del sitio web por cualquier medio diferente del que se pongan a disposición de los usuarios así como de los que habitualmente se utilicen n la red, siempre que estos no causen perjuicio al sitio Web de EL TITULAR

III - MODIFICACIÓN UNILATERAL:

EL TITULAR podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño del sitio Web, así como modificar o eliminar los servicios, contenidos y condiciones de acceso y/o uso del sitio Web.

IV - HIPERENLACES:

El establecimiento de cualquier 'hiperenlace' entre una página web y cualquiera de las páginas web del sitio Web de EL TITULAR estará sometido a las siguientes condiciones:

 • No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos del sitio Web de EL TITULAR.

 • Cualquier vulneración de los derechos de EL TITULAR o de sus legítimos titulares sobre los mismos.

 • La página web de la cual se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, letrero de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos perteneciente a EL TITULAR.

 • Bajo ninguna circunstancia, EL TITULAR será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web desde la cual se realice el 'hiperenlace', ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.

V - EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES:

EL TITULAR no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiesen ser causa de:

 • La manca de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus servicios o contenidos.

 • La falta de utilidad, adecuación o validez del sitio Web y/o de sus servicios o contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios.

 • La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.

 • La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios, de los contenidos.

 • El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, de sus servicios o contenidos, por parte de los usuarios.

 • La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios presentados por terceros y sitios que estén a la disposición de los usuarios en el sitio web.

 • El incumplimiento por parte de terceros de sus respectivas obligaciones o compromisos en relación con los servicios prestados a los usuarios a través del sitio Web.

VI - DURACIÓN:

La duración de la prestación del servicio del sitio Web y de los servicios que se presten es de carácter indefinido. Sin perjuicio del anterior, EL TITULAR se reserva el derecho de interrumpir, suspender o acabar la prestación del servicio del Web o de cualquiera de los servicios que lo integren, en los mismos términos que se recogen en la condición tercera.

VII - PROPIEDAD INTELECTUAL:

Al efecto de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de cualquier usuario o un tercero considere que ha producido una violación de sus legítimos derechos para la introducción de un determinado contenido en el Web, tendrá que notificar esta circunstancia a EL TITULAR indicando:

 • Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la reclamación la presenta un tercer distinto del interesado, deberá indicar la representación con la cual actúa.

 • Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en el Web.

 • Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual.

 • Declaración expresa en la cual el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

La marca EL TITULAR y las correspondientes marcas gráficas son todas ellas marcas registradas y queda prohibida su reproducción o uso sin la autorización de su titular. La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.

VIII - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.

EL TITULAR y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro acto que pudiese corresponderle, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario para cuantas cuestiones pudiesen suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación del servicio del Web y de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento de todo eso que aquí se establece. En el caso que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, EL TITULAR y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro acto que pudiese corresponderle, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Granollers (Barcelona).

MOTOS SORTS, SCP © Todos los derechos reservados.

 

 


Motos Sorts c. Maria Vivet, 9 - 08551 TONA(Barcelona) Tel i Fax. 93 812 57 40 www.motossorts.com - motossorts@motossorts.com J-62431705